Tin tức - Sự kiện

Nghị định mới về quản lý Cụm Công nghiệp và bãi bỏ Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Cập nhật ngày 14/06/2017 09:33:00

Nghị định là nền tảng pháp lý quan trọng trong công tác quản lý, thúc đẩy và phát huy vai trò của các cụm công nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Theo đó, Nghị định thống nhất quản lý nhà nước về CCN trên cả nước; phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể từng bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cơ quan liên quan; ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về CCN. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trong từng giai đoạn do ngân sách trung ương đảm bảo; chỉ đạo xử lý, giải quyết các vi phạm, vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có quyền hạn, trách nhiệm: Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện quy hoạch, quy định, quy chế, các chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: Thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình cụm công nghiệp; đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhu cầu sử dụng đất của cụm công nghiệp trong từng giai đoạn; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và chuẩn bị các bước tiếp theo để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 về ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 25
  • Hôm nay : 107
  • Đã truy cập : 13563