Tin tức - Sự kiện

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Công Thương Hà Nam

Cập nhật ngày 08/01/2019 10:25:51

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi tiếp công dân là giai đoạn đầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là khâu then chốt góp phần giải quyết có hiệu quả việc khiếu nại, tố cáo của công dân; qua đó bảo vệ lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, trong nhiều năm qua Đảng ủy, tập thể Lãnh dạo Sở Công Thương  đã thực hiện nghiêm túc trong việc duy trì tiếp công dân và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong những năm qua, nhất là những năm đầu mới thành lập Sở Công Thương từ Sở Công nghiệp và một phần của Sở Thương mại-Du lịch; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở còn hạn chế. Nguyên nhân do trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tiếp công dân còn non yếu, mặt khác công tác quản lý quy hoạch ngành như: Quy hoạch điện, quy  hoạch công nghiệp-thương mại, quy hoạch xăng dầu… chưa được các Sở, ngành, địa phương quan tâm, quản lý chặt chẽ, còn để các công trình xây dựng chưa phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật, vi phạm hành hành lang an toàn, đặc biệt là hành lang an toàn  điện gây tranh chấp khiếu kiện của các hộ dân với ngành điện về còn kéo dài nhiều năm.

Từ khi thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Sở Công Thương đã chỉ đạo Thanh tra sở thực hiện nghiêm túc việc duy trì tiếp dân thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; đồng thời cử cán bộ có nghiệp vụ và năng lực pháp lý làm công tác tiếp dân, lịch tiếp dân được công bố công khai, Giám đốc sở có lịch tiếp công dân hàng tháng, ý kiến của công dân đến phản ánh tại phòng tiếp dân được ghi chép, tổng hợp báo cáo đầy dủ và đề nghị xử lý kịp thời. Theo báo cáo, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo những năm gần đây, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Công Thương đã có những chuyển biến tích cực, không vụ việc tồn đọng, kéo dài.  Riêng trong năm 2018, Sở Công Thương đã tiếp tại Phòng tiếp dân, 16 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị;  trong đó, có 6 đơn khiếu nại, tố cáo và 10 lượt công dân đến phản ánh kiến nghị, các nội dung chủ yếu liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của ngươi dân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh xăng dầu, sử dụng vật liệu nổ trong khai thác khoáng sản làm hưởng môi trường đến khu vực dân cư. Không có nội dung khiếu  nại, tố cáo liên quan thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc Sở quản lý. Các nội dung phản ánh của người dân và doanh nghiệp, cán bộ tiếp công dân của Sở  tiếp nhận và kịp thời xử lý đơn thư của người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện việc khiếu nại tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh đúng cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Do vậy tình hình khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đến nay không còn đơn thư tồn đọng. 

Nhận định tình hình trong thời gian tới: Do tính chất của cơ chế thị trường cá lớn nuốt cá bé, các doanh nghiệp bước vào thời kỳ cạnh tranh để tồn tại và phát triển nên tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vự như: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ  hóa lỏng, hành lang an toàn lưới điện…Ngày 05 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để công dân bức xúc kéo đi khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để kẻ xấu xen vào lợi dụng kích động gây rối. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cũng là thước đo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành. Để thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành công thương trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp tập thế Lãnh đạo sở, của các phòng, đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị. Các phòng, ban, đơn vị khi được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phải phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo sở được giao phụ trách lĩnh vực có khiếu nại, tố cáo phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Trong quá trình giải quyết phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình.

Thứ hai, Thanh tra sở thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân. Những vụ việc phức tạp các đồng chí lãnh đạo phải đích thân tiếp dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết với tinh thần "giải quyết để bảo đảm yên dân chứ không giải quyết xong việc". Khi xảy ra khiếu kiện đông người thì phải phối hợp với các cơ quan nhà nước để tiếp dân và vận động công dân trở về địa phương, đồng thời, có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, tái khiếu kiện.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương  mại; tăng cường vận động, thuyết phục doanh nghiệp và người dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền, phối hợp tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Thứ tư, qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đượ giao quản lý; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 113
  • Đã truy cập : 7584