Thông tin tuyên truyền

Điểm mới trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Cập nhật ngày 10/10/2017 09:47:41

Trước khi có Luật Đầu tư năm 2014 thì kinh doanh thuốc lá thuộc danh mục ngành nghề hạn chế kinh doanh, để phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư nên Chính phủ ban hành Nghị định 106/2017/NĐ-CP trong đó quy định lại kinh doanh thuốc lá thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.

Những điểm mới của Nghị định

“Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.”

“Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.”

“Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để bán cho các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá hoặc bán tại các điểm bán lẻ của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép”

“Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép”

* Nghị định cũng đã sửa đổi, bổ sung và cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp:

Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Điểm a, điểm c, điểm d, điểm e khoản 1 Điều 26

 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;

c) Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có tối thiểu từ 02 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trở lên);

d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 02 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

Điểm a, điểm c, điểm d, điểm e khoản 1 Điều 26 sửa đổi như sau:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;”

 

c) Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).”

d) Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

-  Bãi bỏ điểm e)

Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Điểm a, điểm d, điểm e khoản 2 Điều 26

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;

d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá;

 

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

Điểm a, điểm d khoản 2 Điều 26 sửa đổi như sau:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

 

d) Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Bãi bỏ điểm e

Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Điểm a, điểm d, điểm c khoản 3 Điều 26

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

 

c) Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

Điểm a, điểm d khoản 3 Điều 26 sửa đổi như sau:

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

d) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Bãi bỏ điểm c

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 25
  • Hôm nay : 120
  • Đã truy cập : 9830