Thông tin tuyên truyền

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2017 của Sở Công Thương

Cập nhật ngày 06/10/2017 15:12:39

I. Danh mục tài liệu ôn tập chung

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

2. Nghị đinh số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

4. Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 15/6/2015 của Liên bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

II. Danh mục tài liệu ôn tập chuyên môn áp dụng cho Trung tâm Khuyến công&Xúc tiến thương mại,

1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

2. Thông tư số 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

3. Thông tư số 36/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2013 Quy định về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

4. Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

III. Danh mục tài liệu ôn tập chuyên môn áp dụng cho  Trung tâm Tư vấn phát triển Công nghiệp&Tiết kiệm Năng lượng

1. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;

2. Luật Điện lực;

3. Nghị định 134/2013/ NĐ-CP ngày 17/10/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;

4. Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 24
  • Hôm nay : 119
  • Đã truy cập : 9829